FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

FHIR IG Statistics (344 ms)

Resources - All Kinds, Realm VN, Version R4

118 resources

Type:
Text: Use quotation marks (") for an exact phrase. You can use AND, OR, and NOT. Wildcard = *

By Authority

PackageIdentityName/TitleStatusDateAuth
hl7.fhir.vn.corehttp://terminology.hl7.org/CodeSystem/icd10 ICD-10active2019-03hl7
hl7.fhir.vn.coreCodeSystem/vn-core-administrative-address Danh mục Địa danh hành chính - theo ban hành của Tổng cục thống kêactive2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreCodeSystem/vn-core-education-level Danh mục Trình độ văn hóa - theo ban hành của Tổng cục thống kêactive2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreCodeSystem/vn-core-ethic Danh mục Tôn giáo - theo ban hành của Tổng cục thống kêactive2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreCodeSystem/vn-core-medicationCode Danh mục Mã dược phẩm - theo ban hành và quản lý của Bộ Y tếactive2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreCodeSystem/vn-core-occupation-4069 Danh mục Nghề nghiệp theo thành phần xã hội được ban hành theo QĐ số 4069/2011/QĐ-BYTactive2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreCodeSystem/vn-core-occupation Danh mục Nghề nghiệp - theo ban hành của Tổng cục thống kêactive2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreCodeSystem/vn-core-procedureCode Danh mục Dịch vụ kỹ thuật - theo ban hành và quản lý của Bộ Y tếactive2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreCodeSystem/vn-core-race Danh mục Dân tộc - theo ban hành của Tổng cục thống kêactive2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreImplementationGuide/hl7.fhir.vn.core Bản hướng dẫn thực thi (IG) dành cho các hệ thống thông tin Y tế tại Việt Namdraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreNamingSystem/driver-license-number SID-Driver-License-Numberdraft2020-05hl7
hl7.fhir.vn.coreNamingSystem/insurance_number SID-Insurance_Numberdraft2020-05hl7
hl7.fhir.vn.coreNamingSystem/national-id SID-National-Iddraft2020-05hl7
hl7.fhir.vn.coreNamingSystem/passport-number-id SID-Passport_Numberdraft2020-05hl7
hl7.fhir.vn.coreNamingSystem/patient-internal-id SID-Patient-Internal-Iddraft2020-05hl7
hl7.fhir.vn.coreNamingSystem/provider-code SID-Provider-Codedraft2020-05hl7
hl7.fhir.vn.coreNamingSystem/provider-license-number SID-Provider-License-Numberdraft2020-05hl7
hl7.fhir.vn.coreNamingSystem/provider-medical-license-number SID-Provider-Medical-License-Numberdraft2020-05hl7
hl7.fhir.vn.coreNamingSystem/sid-citizen-id SID-Citizen-Iddraft2020-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/extension-administrative-address Extension - Địa danh hành chính - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/extension-coding-sct-descid Extension for Snomed CT Description ID in Coding typedraft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/extension-education-level Extension - Education Level - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/extension-ethic Extension - Patient Ethic - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/extension-nationality Extenstion - Patient Nationality - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/extension-occupation Extension - Occupation - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/extension-race Extension - Race - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-HIV-status Observation - HIV Status profiledraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-birth-control-method Observation - Birth Control Method profiledraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-birth-height Observation - Height at Birth profiledraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-birth-weight Observation - Weight at Birth profiledraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-births-total Observation - Births Total profiledraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-ectopic-pregnancy-total Observation - Ectopic Pregnancy (Total) profiledraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-functional-status-assessment-note Observation - Functional Status Assessment Note - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-hepatitisA-virus-immunization-status Observation-HepatitisA Virus Immunization Statusdraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-hepatitisB-virus-status Observation-HepatitisB Virus Statusdraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-hepatitisC-virus-status Observation - HepatitisC Virus Statusdraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-influenza-virus-immunization-status Observation - Influenza Virus Immunization Status profiledraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-measles-virus-status Observation - Measles Virus Status profiledraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-newborn-birth-injury Observation - Newborn Birth Injury - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-newborn-complication Observation - Newborn Complication - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-nutrition-assessment Observation - Nutrition Assessment -VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-polio-virus-immunization-status Observation - Polio Virus Immunization Status profiledraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-previous-cesarean-deliveries Observation - Previous Cesarean Deliveries - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-previous-live-births-now-dead-total Observation - Previous Live Births Now Dead Total - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-rubella-virus-status Observation - Rubella Virus Status profiledraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-still-live-births-total Observation - Still Live Births (Total) - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-tobaccouse-overall Observation-TobaccoUse-Overalldraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/observation-tobaco-smoking-status Observation-TobaccoSmokingStatusdraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-address Address profile - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-allergy-intolerance Allergy Intolerance profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-codeableconcept Codeable Concept profile - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-coding Coding profile - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-condition-encounter-diagnosis Condition - Encounter Diagnosis- VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-condition-problemlist Condition - Problem list - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-device Device profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-diagnostic-report DiagnosticReport Profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-dosage Dosage profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-encounter Encounter Profile - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-familymember-history Family Member History profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-healthcare-department HealthcareDepartment Profile - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-imaging-study Imaging Study profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-immunization Immunization Profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-location Location Profile - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-media-observation Media Observation profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-medication-administration MedicationAdministration Profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-medication-dispense MedicationDispense Profile - VN R4 Coredraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-medication-request MedicationRequest Profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-medication-statement MedicationStatement Profile - VN Core R4draft2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-medication Medication Profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-obervation-result-base Observation - Result Base profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-observation-chiefcomplaint-reasonforvisit Observation - ChiefComplaint - ReasonForVisit - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-observation-lab-code Observation - Laboratory Result Code Profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-observation-pathology-code Observation - Pathology Result Code Profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-observation-patienthistory_socialfactor Observation- PatientHistory and SocialFactor - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-observation-physicalfindings Observation - PhysicalFindings - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-observation-radiology-code Observation - Radiology Result Code Profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-observation-reviewofsystems Observation - ReviewOfSystems - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-patient Patient Profile - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-practitioner-role PractitionerRole Profile - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-practitioner Practitioner Profile - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-procedure Procedure Profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-provider Provider Profile - VN Core R4draft2021-05hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-service-request ServiceRequest profile - VN Core R4draft2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreStructureDefinition/vn-core-specimen Specimen profile - VN Core R4draft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.corehttp://loinc.org/vs/LL2201-3 LOINC® LL2201-3 - ValueSet về tình trạng hút thuốcactive2024-07hl7
hl7.fhir.vn.corehttp://loinc.org/vs/LL3639-3 LOINC® LL3639-3 - ValueSet về trạng thái lây nhiễmactive2024-07hl7
hl7.fhir.vn.corehttp://loinc.org/vs/LL3976-9 LOINC® LL3976-9 - ValueSet về tần suất hút thuốcactive2024-07hl7
hl7.fhir.vn.corehttp://loinc.org/vs/LL940-8 LOINC® LL940-8 - ValueSet về tình trạng tiêm chủngactive2024-07hl7
hl7.fhir.vn.corehttp://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2 Iso 3166 Part 1: 2 Letter Codesactive2024-07hl7
hl7.fhir.vn.corehttp://hl7.org/fhir/ValueSet/observation-codes LOINC Codesdraft2019-11hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/patient-history-social-factor-type ValueSet dành cho loại tiền sử bệnh lý và đặc điểm xã hộiactive2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/physical-exam-type ValueSet dành cho loại thăm, khám lâm sàngactive2024-07hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/snomedCT-additional-dosage-instruction ValueSet dành cho Các chỉ dẫn dùng thuốc (bổ sung) (SNOMED CT)draft2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/snomedCT-anatomical-body-structure ValueSet dành cho Vị trí cơ thể theo giải phẫu học (SNOMED CT)draft2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/snomedCT-clinical-finding ValueSet dành cho Các thông tin thăm, khám lâm sàng (SNOMED CT)draft2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/snomedCT-dosage-administration-route ValueSet dành cho Đường dùng thuốc (SNOMED CT)draft2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/vaccine-code ValueSet dành cho Vaccine Codeactive2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/vn-core-administrative-address ValueSet dành cho Thông tin địa danh hành chínhactive2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/vn-core-condition-code ValueSet dành cho Mã bệnh tậtactive2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/vn-core-diagnosticreport-code ValueSet for Diagnostic Report Codedraft2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/vn-core-education-level ValueSet dành cho Thông tin trình độ học vấnactive2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/vn-core-ethic ValueSet dành cho Thông tin tôn giáoactive2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/vn-core-observation-smokingstatus ValueSet dành cho Tình trạng hút thuốc lá (SNOMED CT)active2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/vn-core-occupation ValueSet dành cho Thông tin nghề nghiệpactive2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/vn-core-race ValueSet dành cho Thông tin dân tộcactive2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/vn-medication-code ValueSet dành cho Mã dược phẩmdraft2020-12hl7
hl7.fhir.vn.coreValueSet/vn-procedure-code ValueSet dành cho Mã dịch vụ kỹ thuậtdraft2020-12hl7
hl7.fhir.vn.clindocImplementationGuide/hl7.fhir.vn.clindoc Bản hướng dẫn thực thi (IG) dành các tài liệu lâm sàngdraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.clindocStructureDefinition/CCDA-DischargeSummary VN Document - Discharge Summarydraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.clindocStructureDefinition/Extension-DataEnterer Extension - VN CCDA - DataEntererdraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.clindocStructureDefinition/Extension-Informant Extension - VN CCDA - Informantdraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.clindocStructureDefinition/Extension-InformationRecipient Extension - VN CCDA - InformationRecipientdraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.clindocStructureDefinition/Extension-Order Extension - VN CCDA - Orderdraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.clindocStructureDefinition/Extension-Participant Extension - VN CCDA - Participantdraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.clindocStructureDefinition/Extension-Performer Extension - VN CCDA - Performerdraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.clindocStructureDefinition/Extension-VersionNumber Extension - VN CCDA - VersionNumberdraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.clindocStructureDefinition/VNDocumentHeader VN Document Headerdraft2024-07hl7
hl7.fhir.vn.clindochttp://cts.nlm.nih.gov/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.11.20.4.1 DischargeSummaryDocumentTypeCodeactive2020-10hl7

XIG built as of 23 Jul 2024. Found 39692 resources in 658 packages.