FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

FHIR IG Statistics (219 ms)

CodeSystems, Realm VN, Version R4

9 resources

Text: Use quotation marks (") for an exact phrase. You can use AND, OR, and NOT. Wildcard = *

By Authority

PackageIdentityName/TitleStatusDateAuthContent
hl7.fhir.vn.corehttp://terminology.hl7.org/CodeSystem/icd10 ICD-10active2019-03hl7not-present
hl7.fhir.vn.corevn-core-administrative-address Danh mục Địa danh hành chính - theo ban hành của Tổng cục thống kêactive2020-12hl7not-present
hl7.fhir.vn.corevn-core-education-level Danh mục Trình độ văn hóa - theo ban hành của Tổng cục thống kêactive2020-12hl7complete
hl7.fhir.vn.corevn-core-ethic Danh mục Tôn giáo - theo ban hành của Tổng cục thống kêactive2020-12hl7complete
hl7.fhir.vn.corevn-core-medicationCode Danh mục Mã dược phẩm - theo ban hành và quản lý của Bộ Y tếactive2020-12hl7not-present
hl7.fhir.vn.corevn-core-occupation-4069 Danh mục Nghề nghiệp theo thành phần xã hội được ban hành theo QĐ số 4069/2011/QĐ-BYTactive2020-12hl7complete
hl7.fhir.vn.corevn-core-occupation Danh mục Nghề nghiệp - theo ban hành của Tổng cục thống kêactive2020-12hl7not-present
hl7.fhir.vn.corevn-core-procedureCode Danh mục Dịch vụ kỹ thuật - theo ban hành và quản lý của Bộ Y tếactive2020-12hl7not-present
hl7.fhir.vn.corevn-core-race Danh mục Dân tộc - theo ban hành của Tổng cục thống kêactive2020-12hl7complete

XIG built as of 18 Jul 2024. Found 39412 resources in 655 packages.