FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

Resource CodeSystem/FHIR Server from package hl7.fhir.vn.core#current (31 ms)

Package hl7.fhir.vn.core
Type CodeSystem
Id Id
FHIR Version R4
Source http://fhir.ehealth.gov.vn/core/https://build.fhir.org/ig/hl7vn/vn-core-ig/CodeSystem-vn-core-occupation-4069.html
Url http://fhir.ehealth.gov.vn/core/CodeSystem/vn-core-occupation-4069
Version 1.0.0
Status active
Date 2020-12-31
Name Danh mục Nghề nghiệp theo thành phần xã hội được ban hành theo QĐ số 4069/2011/QĐ-BYT
Experimental False
Realm vn
Authority hl7
Description Danh mục Nghề nghiệp theo thành phần xã hội được ban hành theo QĐ số 4069/2011/QĐ-BYT
Copyright Bộ Y tế
Content complete

Resources that use this resource

ValueSet
vn-core-occupation ValueSet dành cho Thông tin nghề nghiệp

Resources that this resource uses

No resources foundNarrative

Note: links and images are rebased to the (stated) source

Generated Narrative: CodeSystem vn-core-occupation-4069

This case-sensitive code system http://fhir.ehealth.gov.vn/core/CodeSystem/vn-core-occupation-4069 defines the following codes:

CodeDisplay
01 Trẻ < 6 tuổi đi học, <15 tuổi không đi học
02 Sinh viên, học sinh
03 Hưu và > 60 tuổi
04 Công nhân
05 Nông dân
06 Lực lượng vũ trang
07 Trí thức
08 Hành chính, sự nghiệp
09 Y tế
10 Dịch vụ
11 Việt kiều
12 Ngoại kiều
99 Khác

Source

{
  "resourceType" : "CodeSystem",
  "id" : "vn-core-occupation-4069",
  "text" : {
    "status" : "generated",
    "div" : "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p class=\"res-header-id\"><b>Generated Narrative: CodeSystem vn-core-occupation-4069</b></p><a name=\"vn-core-occupation-4069\"> </a><a name=\"hcvn-core-occupation-4069\"> </a><a name=\"hcvn-core-occupation-4069-en-US\"> </a><p>This case-sensitive code system <code>http://fhir.ehealth.gov.vn/core/CodeSystem/vn-core-occupation-4069</code> defines the following codes:</p><table class=\"codes\"><tr><td style=\"white-space:nowrap\"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">01<a name=\"vn-core-occupation-4069-01\"> </a></td><td>Trẻ &lt; 6 tuổi Ä‘i học, &lt;15 tuổi không Ä‘i học</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">02<a name=\"vn-core-occupation-4069-02\"> </a></td><td>Sinh viên, học sinh</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">03<a name=\"vn-core-occupation-4069-03\"> </a></td><td>HÆ°u và &gt; 60 tuổi</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">04<a name=\"vn-core-occupation-4069-04\"> </a></td><td>Công nhân</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">05<a name=\"vn-core-occupation-4069-05\"> </a></td><td>Nông dân</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">06<a name=\"vn-core-occupation-4069-06\"> </a></td><td>Lá»±c lượng vÅ© trang</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">07<a name=\"vn-core-occupation-4069-07\"> </a></td><td>Trí thức</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">08<a name=\"vn-core-occupation-4069-08\"> </a></td><td>Hành chính, sá»± nghiệp</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">09<a name=\"vn-core-occupation-4069-09\"> </a></td><td>Y tế</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">10<a name=\"vn-core-occupation-4069-10\"> </a></td><td>Dịch vụ</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">11<a name=\"vn-core-occupation-4069-11\"> </a></td><td>Việt kiều</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">12<a name=\"vn-core-occupation-4069-12\"> </a></td><td>Ngoại kiều</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">99<a name=\"vn-core-occupation-4069-99\"> </a></td><td>Khác</td></tr></table></div>"
  },
  "url" : "http://fhir.ehealth.gov.vn/core/CodeSystem/vn-core-occupation-4069",
  "version" : "1.0.0",
  "name" : "Danh mục Nghề nghiệp theo thành phần xã há»™i được ban hành theo QĐ số 4069/2011/QĐ-BYT",
  "status" : "active",
  "experimental" : false,
  "date" : "2020-12-31",
  "publisher" : "Cục Công nghệ thông tin - Bá»™ Y tế",
  "contact" : [
    {
      "telecom" : [
        {
          "system" : "url",
          "value" : "https://moh.gov.vn/"
        },
        {
          "system" : "url",
          "value" : "https://ehealth.gov.vn/"
        }
      ]
    }
  ],
  "description" : "Danh mục Nghề nghiệp theo thành phần xã há»™i được ban hành theo QĐ số 4069/2011/QĐ-BYT",
  "jurisdiction" : [
    {
      "coding" : [
        {
          "system" : "http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm",
          "code" : "704"
        },
        {
          "system" : "urn:iso:std:iso:3166",
          "code" : "VN"
        }
      ]
    }
  ],
  "copyright" : "Bá»™ Y tế",
  "caseSensitive" : true,
  "content" : "complete",
  "concept" : [
    {
      "code" : "01",
      "display" : "Trẻ < 6 tuổi Ä‘i học, <15 tuổi không Ä‘i học"
    },
    {
      "code" : "02",
      "display" : "Sinh viên, học sinh"
    },
    {
      "code" : "03",
      "display" : "HÆ°u và > 60 tuổi"
    },
    {
      "code" : "04",
      "display" : "Công nhân"
    },
    {
      "code" : "05",
      "display" : "Nông dân"
    },
    {
      "code" : "06",
      "display" : "Lá»±c lượng vÅ© trang"
    },
    {
      "code" : "07",
      "display" : "Trí thức"
    },
    {
      "code" : "08",
      "display" : "Hành chính, sá»± nghiệp"
    },
    {
      "code" : "09",
      "display" : "Y tế"
    },
    {
      "code" : "10",
      "display" : "Dịch vụ"
    },
    {
      "code" : "11",
      "display" : "Việt kiều"
    },
    {
      "code" : "12",
      "display" : "Ngoại kiều"
    },
    {
      "code" : "99",
      "display" : "Khác"
    }
  ]
}

XIG built as of ??metadata-date??. Found ??metadata-resources?? resources in ??metadata-packages?? packages.